• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ?ธรรมะสู่ดวงใจ? ?เปิดประตูใจ ใส่ประตูธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน? ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโฆสิตสโมสร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ?ธรรมะสู่ดวงใจ? ?เปิดประตูใจ ใส่ประตูธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน? ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พระครูพิพิธวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูพิพิธวรกิจจาทร พระครูโฆสาภิวัฒน์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส วัดเทวีวรญาติ พระอาจารย์คำ วชิรวํโส วัดนาคกลางวรวิหาร และพระอาจารย์ธาราธร จิรธมฺโม วัดเวตวันธรรมาวาส พระวิทยากร บรรยายธรรมให้กับนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อให้เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพ และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ให้รู้จักควบคุมตัวเอง รู้จักลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโฆสิตสโมสร