• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างประจำ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางประยงค์ นวลมณี พี่เลี้ยงอนุบาล
2 นางสาววันทา บุญอำนวย นักการภารโรง
3 นางสาวระมัย ภูจำนงค์ พี่เลี้ยงอนุบาล
4 นางสาวนันท์นภัส มุกดา
5 นางสาวสุนันทา ตะกรุดจันทร์ พี่เลี้ยงอนุบาล
6 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วดวงใจ นักการภารโรง
7 นางนางสุวิมล พิบูลย์ หัวหน้างานธุรการ