• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโฆสิตสโมสร ประธานกรรมการสถานศึกษา
2 พระครูพิพิธ วรกิจจาทร
3 นายอนันต์ นีรนาทธารา ข้าราชการครู
4 นายสุพจน์ รักร่วม ข้าราชการครู
5 นายสมชาย ฟื้นหัวสระ ข้าราชการครู
6 นายสมชาย ฟื้นหัวสระ ครู
7 นายนัฐวุฒิ บุษบา พนักงานราชการ
8 นางสาวเนตรนภา ลีปาน ครูผู้ช่วย
9 นางสาวจารุพัชร์ พิชัยอุตกฤษฏ์
10 นางสมใจ ศักดิ์สิริสกุล ข้าราชการครู
11 นางสาวศิริวรรณ วงค์พุฒ ข้าราชการครู
12 นางสาววาสนา สีประทุม ข้าราชการครู
13 นางสาวจุรีย์พร กิมาวะหา ข้าราชการครู
14 นางสาววิไล กตัญญู ข้าราชการครู
15 นางสาวอรอนงค์ สินสุพรรณ์ ข้าราชการครู
16 นางสาวมนันยา สายชู ข้าราชการครู
17 นางสาวเกษรา เกรียงสมร ข้าราชการครู
18 นางสาวนนทวรรณ เพ็ญวิจิตร ข้าราชการครู
19 นางสาวรัตนภรณ์ คติมงคล ข้าราชการครู
20 นางสาวทัศน์วรรณ บุญมาก ข้าราชการครู
21 นางสาวเบญจศรี จันทร์ดี ข้าราชการครู
22 นางสาวอัญชฎา พรมลาย ข้าราชการครู
23 นางสาววัลยา แซ่ตั้ง ข้าราชการครู
24 นางสาววราจินต์ สุนทรายน ข้าราชการครู
25 นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองแย ข้าราชการครู
26 นางอัมพร ศรีเสมอ
27 นางสาวณัฐนันท์ กระจ่างจันทร์ ครูผู้ช่วย
28 นางสาวนาฏอนงค์ เรืองรัศมีพงษ์
29 นางสาววิภาณี เศษโถ
30 นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรัง
31 นางสาวภัทรลดา เกิดกำไร ครูผู้ช่วย
32 นางสาวอัญชลี วังมะนาว
33 นางสาวพัทธนันท์ ศรีพรมมา
34 นางปริญญา ศักดิ์ยุพาชูสกุล
35 นางประยงค์ นวลมณี พี่เลี้ยงอนุบาล
36 นางสาววันทา บุญอำนวย นักการภารโรง
37 นางสาวระมัย ภูจำนงค์ พี่เลี้ยงอนุบาล
38 นางสาวนันท์นภัส มุกดา
39 นางสาวสุนันทา ตะกรุดจันทร์ พี่เลี้ยงอนุบาล
40 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วดวงใจ นักการภารโรง
41 นางนางสุวิมล พิบูลย์ หัวหน้างานธุรการ